จำนวนสมาชิกที่สมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค.-สส.ชสอ.

ยอดรวมล่าสุด ประจำเดือน ธ.ค. 65

-ฌาปนกิจสงเคาระห์ สสอค. จำนวน 96 คน

-ฌาปนกิจสงเคาระห สส.ชสอ. จำนวน 37 คน

............................................................................................

1. การทำฌาปนกิจ สสอค. http://www.cwftc.or.th

- รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี

- เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จำนวนเงิน 4,880 บาท

- เงินสงเคราะห์จ่ายให้ทายาท จำนวนเงิน 600,000 บาท

2. การทำฌาปนกิจ สส.ชสอ. http://www.fscct.or.th

- รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี

- เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จำนวนเงิน 4,840 บาท

- เงินสงเคราะห์จ่ายให้ทายาท จำนวนเงิน 600,000 บาท

*สามารถนำ (สสอค.)และ(สส.ชสอ.) เป็นเงินประกันสินเชื่อเงินกู้ได้