ฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด

นางกาญฎา ไกรนรา
ผู้จัดการ
นางสาวเกษศรา ยอดมณีย์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวจันทิมา ช่วยตรึกตรอง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวกิติยา จิตโชติ
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวภัทรานิษฐ์ อ่ำปลอด
เจ้าหน้าที่ธุรการ