สหกรณ์ฯ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก เรื่อง การขายสินค้าออนไลน์ โดย คุณพงษ์เทพ เกตุแก้ว (ครูกอล...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2566 - 2568 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566 ณ...
อ่านเพิ่มเติม
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม และร่วมงานเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566...
อ่านเพิ่มเติม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภ...
อ่านเพิ่มเติม
จำนวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด...
อ่านเพิ่มเติม
จำนวนสมาชิกสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้ำประกัน ...
อ่านเพิ่มเติม
คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด พร้อม ที่ปรึกษาและฝ่ายจัดการ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ "การทำน้ำเต้าหู้ และซาลาเปา เมื่อวันพุธที่ 7 กันยาย...
อ่านเพิ่มเติม
สมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2565...
อ่านเพิ่มเติม
จับฉลากทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2565...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด มอบอุปกรณ์...
อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัดเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ มอบสวัสดิการค่าสงเคราะห์เกี่ยวกับการทำศพของสมาชิกผู้เสียชีวิต นายดำริห์ กูลระวังให้แก่ผู้จั...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯได้รับอนุญาตจากนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของอาจารย์วิเชียร มาลากาญจน์ คู่สมรสของอาจารย์สุปรียา มาลากาญจน...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ จัดกิจกรรมสมาชิกสหกรณ์สัมพันธ์ 25 ธ.ค. 64 - 10 ม.ค. 65...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ มอบทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก จำนวน 1,000 บาท...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯจัดโครงการอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการการเงิน "เงินทองต้องรู้" ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 256...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่ว่อง ชุมทองโดมารดาของคุณโสภณ ชุมทองโด ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ มอบน้ำดื่มจำนวน 10 โหล ให้นางสาวลภัทรลดา รองพินิจ ในโอกาสจัดงานมงคลสมรส...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนพฤศจิกายน 2564...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ มอบทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก จำนวน 1,000 บาท...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่ละออง ศักดิ์ศรี มารดาของคุณเสกสรร เอี่ยมแสน ตั้งบำเพ็ญก...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2565 - 2568 ณ โรงแรมเดอะพีพีบีชรีสอร์ท...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ มอบทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก จำนวน 1,000 บาท...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ มอบเงินบำเหน็จสมาชิก และของที่ระลึกให้แก่สมาชิกที่เกษียนอายุราชการประจำปี 2564 ค่ะ...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด มอบของที่ระลึกให้แก่ ผอ.สวงค์ สีเผือก ผู้อำน...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่บุญพบ หนูทรัพย์ (ยายมิก) (โมราศิลป์,หนูคง) มารดาของคุณวร...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ มอบทุนสวัสดิการสมาชิกสำหรับงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาคุณสุเมธ อัฐฐิ เป็นเงินบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 1,00...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ มอบทุนสวัสดิการสมาชิกสำหรับงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา คุณมัลลิกา คงแก้ว เป็นเงินบำเพ็ญกุศลศพจำนวน...
อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพกิจกรรมจับฉลากทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณสิทธิ์ โสทรจิตร คู่สมรสของคุณศุภมาศ ไทยฤทธิ์ สหกรณ์ฯ มอบเง...
อ่านเพิ่มเติม
9 ส.ค. 64 สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.ราชภัฏนครฯ จำกัด มอบน้ำดื่มให้บุคลากรหน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาราชนครศรี...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของคุณพ่อเติม คชภูมิ อายุ ๘๕ ปี บิดาของคุณเตือนใจ คชภ...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์มอบน้ำดื่มและเงินทำบุญสำหรับสวัสดิการสมาชิก ในงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของคุณ อรพินท์ บุญชู...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์มอบน้ำดื่มและเงินทำบุญสำหรับสวัสดิการสมาชิก ในงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของคุณ จันจิรา นาวารัตน์...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณอรุณ วุฒิมานพ ซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ ...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์มอบน้ำดื่มงานพิธีมงคลสมรส นางสาวเอื้องฟ้า เขากลม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อทิม มีจันทร์แก้ว อายุ 74 ปี บิดาของคุณศรีสุดา มีจันทร์แก้ว...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด มอบน้ำดื่มให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ใ...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าเยี่ยมเยือนและติดตามโครงการพันธกิจสัมพันธ์ (...
อ่านเพิ่มเติม
สอ.ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด นำโดย ดร.มนทิรา สังข์ทอง ประธานกรรมการ นางกาญฎา ไกรนรา ผู้จัดการ กรรม...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของคุณแม่อารีย์ ปานเกลี้ยง มารดาของคุณชัญทิชา ไกรนุกูล...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกสำหรับผู้เป็นโสด ให้กับ อาจ...
อ่านเพิ่มเติม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์มอบน้ำดื่มและเงินทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาอาจารย์นอรีนี ตะหวา...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของคุณแม่บุปผา สุทธิรักษ์ (ถนอมชู) มารดาของอาจารย์เตช...
อ่านเพิ่มเติม
ขอบคุณ ดร.โก้ อรรครา ธรรมาธิกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / พนักง...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของคุณแม่จำเนียร สืบประพันธ์ มารดาของคุณฐิฌาณ์ โปยารถ...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของคุณแม่ฉลวย ผลิภัฒ (คูหาพงศ์) มารดาของอาจารย์อุทัย ...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ ขอขอบคุณ คุณเดชาวัตร อุ่นสอน กรรมการ ชสอ. เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือสมาชิก ชสอ. จังหวัดนค...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์จัดโครงการอบรมหลักสูตร Happy money เก็บเงินได้ ใช้เงินเป็น โดยวิทยากร คุณนิรันดร์ จินดานาค...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์มอบเงินค่าสงเคราะห์ศพให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตอาจารย์นิตยา วงศ์วิวัฒน์แก่ทายาท จำนวน 100,000 บ...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของอาจารย์อารีย์ อุ่นสกุล (สุวพันธ์) ซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศ...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ 22ธ.ค.63 - 22 ม.ค.64...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของคุณแม่มณฑา บัวเพ็ชร มารดาของอาจารย์พงศ์พัชร บัวเพ็...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของคุณแม่หนูเรียง หนูเกื้อ มารดาของอาจารย์นงเยาว์ เกตุ...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัว คุณศรีไพร อมรฤทธิ์ ที่สูญเสียบิดาคุณพ่อ จำเนียร อมรฤท...
อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของ คุณแม่อารมณ์ นิลแสง มารดาของคุณสิทธิพร นิลแสง ตั้งบำเพ็...
อ่านเพิ่มเติม
สอ.ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด นำโดย ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ ตัวแทนสมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกร...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2563 สอ.ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 23 กันยายน 2563 สหกรณ์ฯ จัดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ "สหกรณ์ฯเพื่อสังคม ระดมปันสุข" ให้แก่.. นัก...
อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับคุณทิฆัมพร เขมวงศ์ เนื่องในพิธีงานมงคลสมรสเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยทางสหกรณ...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณอำนวย ทองทะวัย ที่ต้องสูญเสียคุณพ่อน้อม ทองทะวัย ฌาปนกิจศ...
อ่านเพิ่มเติม
8 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช จำกัด เข้าศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 24 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด นำโดย ประธานกรรมการ ที่ปร...
อ่านเพิ่มเติม
25 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด นำโดย ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา แล...
อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของ คุณแม่เลื่อน วุฒิมานพ มารดาของคุณสุรีพร วุฒิมานพ ซึ่งจะฌา...
อ่านเพิ่มเติม
อบรม จนท.สหกรณ์ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี...
อ่านเพิ่มเติม
มอบทุนการศึกษาบุตรแก่สมาชิก 2563...
อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพการจับฉลากทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรฯ...
อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณธมน ไชยกำจร ที่ต้องสูญเสียคุณธมน ไชยกำจร ด้วยนะคะ เจ้าภาพ ตั้งบำเพ็...
อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว คุณพิมนภา ดวงแก้ว (สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ที่สูญเสีย ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมสมาชิกสหกรณ์สัมพันธ์ มีของที่ระลึกมากมาย 15 ก.ค. 63 - 17 ส.ค. 63...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯมอบทุนสวัสดิการสมาชิก(น้ำดื่ม)เนื่องในงานอุปสมบท นายเมธาวัตร ภูธรภักดี...
อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความเสียใจกับ คุณพ่อไสว อิสโร บิดาอาจารย์ศศิธร อิสโร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งกับการจากไปของ คุณแม่วันดี เพชรสงค์ อายุ 64 ปี คุณแม่ของ คุณปู คุณสุจิต...
อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของคุณพ่อวัชรินทร์ ยืนนาน บิดาของ ดร.จุรีพร ยืนนาน ซึ่งสวดพระ...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาจารย์สุพรรณิกา ศรีสุวรรณ ที่ต้องสูญเสียคุณแม่สุวิภา ศรีสุวรรณ ซ...
อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของคุณแม่สมัย แซ่เล้า มารดาของคุณพีรญา กัณฑบุตร ซึ่งสวดพระอภิ...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท อาจารย์กำธร จ่างทอง...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท ผศ.เสรี นังคลา...
อ่านเพิ่มเติม
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของคุณแม่ช้อย ถนอมชู มารดาของคุณวริษฐา วุฒิมานพ ซึ่งตั้งบำเพ็...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 2 พ.ค. 2563 สหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดมอบน้ำดื่มสวัสดิการ และมอบเงินทำบุญบำเพ็ญกุศลศพบิดาของคุณสา...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัดมอบน้ำดื่มและหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่ จุดคั...
อ่านเพิ่มเติม
4 เมษายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของคุณแม...
อ่านเพิ่มเติม
26 มีนาคม 2563 สหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของคุณพ่อคณิต หนูทอง โดยตั้งบำเพ็ญกุศ...
อ่านเพิ่มเติม
17 มีนาคม 2563 คกก. สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.ราชภัฎนครฯ ร่วมงานบำเบ็ญกุลศพคุณพ่อสนิท มีแย้ม พ่อของ ดร.สุริน...
อ่านเพิ่มเติม
18 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.ราชภัฏนครฯ จัดโครงการสาธิตวิธีทำ"แอลกอฮอล์เจล" ป้องกัน Covid-19 #พร...
อ่านเพิ่มเติม
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภ...
อ่านเพิ่มเติม
26 ก.พ. 63 นายวินัย จินดาวัฒน์ ประธานกรรมการ ร่วมถวายพานพุ่มเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจกับน้องพัชรินทร์ สุขใส สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ต้องสูญเสียคุณแม่เจียม นุ่มนวล...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครประธานกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรร...
อ่านเพิ่มเติม
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด สมาชิกสหกรณ์ฯค่ะ คุณศราวัสดี นวกัณห์วรกุล คุณชัยนาท สวัสดีนฤนาท สหกรณ์ฯ เพิ่...
อ่านเพิ่มเติม
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด สมาชิกสหกรณ์ฯค่ะ คุณสมปอง รักษาธรรม คุณอดิศร แก้วพะวงศ์ คุณลัดดา จิตต์ต่างวง...
อ่านเพิ่มเติม
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดย้อนหลัง สมาชิกสหกรณ์ฯค่ะ คุณวรรณี นนทโชติ คุณอาทิตย์ อรุณศิวกุล คุณพรทิพย์ จ...
อ่านเพิ่มเติม
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด สมาชิกสหกรณ์ฯค่ะ คุณชไมพร พุทธรัตน์ คุณพนิตา ขาววงค์ คุณจิระดา วุฒิมานพ คุณช...
อ่านเพิ่มเติม
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด สมาชิกสหกรณ์ฯค่ะ คุณอรวรรณ แซ่อึ่ง คุณดวงพร พุ่มสุวรรณ คุณจุฑาทิพย์ ส่งศรี ส...
อ่านเพิ่มเติม
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดย้อนหลัง สมาชิกสหกรณ์ฯค่ะ คุณแก้วใจ สุวรรณเวช คุณสุติมา บุญเรือง คุณอุทุมพร ศ...
อ่านเพิ่มเติม
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด สมาชิกสหกรณ์ฯค่ะ คุณสุมล ศิริพุทธ สหกรณ์ฯ เพิ่มเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรั...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด มอบเงินสวัสดิการให้กับทายาทอาจารย์สุมิตรา ทองพูน...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ประกาศหยุดเนื่่องในเทศกาลสงกรานต์...
อ่านเพิ่มเติม
สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ขอแจ้งรายละเอียดการส่งคำขอกู้สามัญประจำเดือนเมษายน 2561...
อ่านเพิ่มเติม
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด สมาชิกสหกรณ์ฯค่ะ คุณสุพจน์ หาบอุปการ คุณอังคณา ขวดแก้ว สหกรณ์ฯ เพิ่มเงินฝากเ...
อ่านเพิ่มเติม
อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด...
อ่านเพิ่มเติม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก พ.ศ....
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัดได้มอบทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับ คุณสมบัติ ...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัดได้มอบทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับ คุณแสงอรุณ...
อ่านเพิ่มเติม
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัดได้มอบทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับ คุณวิจิตรา...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ได้มอบทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณวีรวรรณ...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ออมทร้พย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ได้ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของคุณ ชนาธิศา มฤคี ...
อ่านเพิ่มเติม
ภาพบรรยากาศการจัดอบรมโครงการ หลักสูตร "สหกรณ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมกา...
อ่านเพิ่มเติม
กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร "สหกรณ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหก...
อ่านเพิ่มเติม
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัด ...
อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเสวนา เรื่อง ปัญหาการดำเนินงานสหกรณ์ และการพัฒนาสหกรณ์สู่ยุค 4.0...
อ่านเพิ่มเติม
โครงการครบรอบ 33 ปี สหกรณ์...
อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ...
อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ...
อ่านเพิ่มเติม