คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33/2560


ประธานกรรมการ


นายรวิศ คำหาญพล

รองประธานกรรมการนายสมพงค์ เหมือนเพชร
รองประธานกรรมการ  คนที่ 1
นายวินัย จินดาวัฒน์
รองประธานกรรมการ  คนที่ 2

กรรมการและเหรัญญิก


นายธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์

กรรมการ

นายโสภณ ชุมทองโต
นายวิชิต มาลาเวช
นายโกศล ศะศิสุวรรณ
นายสุรินทร์ ทองทศ
นางสุภาวดี หนูเจริญ
นางศิริวรรณ จุลทับ
นางสาวแววตา ทองสุภา
นางรำเพย บัวจันทร์

กรรมการและเลขานุการ


นางมนทิรา สังข์ทอง

ผู้ตรวจสอบกิจการนางสาวสอางเนตร ทินนาม
นางสาววัชราภรณ์ ลิ่มพันธ์