สหกรณ์ ขอขอบคุณ คุณเดชาวัตร อุ่นสอน กรรมการ ชสอ. เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือสมาชิก ชสอ. จังหวัดนครฯ เนื่องจากประสบภัยน้ำท่วม