ประกาศรับสมัครประธานกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช