สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดย้อนหลัง สมาชิกสหกรณ์ฯค่ะ คุณวรรณี นนทโชติ คุณอาทิตย์ อรุณศิวกุล คุณพรทิพย์ จันทร์ภักดี สหกรณ์ฯ เพิ่มเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้สมาชิก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด จำนวนท่านละ 100 บาท ค่ะ