สหกรณ์ฯ มอบสวัสดิการค่าสงเคราะห์เกี่ยวกับการทำศพของสมาชิกผู้เสียชีวิต นายดำริห์ กูลระวังให้แก่ผู้จัดการมรดก