สหกรณ์ฯได้รับอนุญาตจากนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ภายใต้มาตรการการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19)