เรื่อง : สมัครสมาชิก...สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด (สสอค.) 2564


...

รายละเอียด

สมัครสมาชิก...สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด (สสอค.) 2564

 

สิทธิประโยชน์

1. สมัครเป็นสมาชิก สสอค. สิทธิจะคุ้มครองภายใน 2 เดือน

2. ใช้เป็นเงินค้ำประกันเงินกู้

3. หักหนี้เงินกู้ ส่วนต่างจ่ายให้ทายาท

4. ถ้าสมาชิกไม่กู้ ทายาทได้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ 600,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม สมัครสมาชิกได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด

http://www.omsapnstru.com/

 

เว็บไซต์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด (สสอค.)

http://www.cwftc.or.th/

เอกสารแนบอ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563