ข่าว/ประกาศ ทั้งหมด

#
เรื่อง
วันที่
รายละเอียด
1
สหกรณ์เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ รับ-ฝากเงิน เวลา 8.30น. ถึง 14.30 น.
19 เมษายน 2564
2
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ม.ราชภัฎนครฯ ประจำปี 2564
6 เมษายน 2564
3
เชิญ #ร่วมสรงน้ำพระสืบสานประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมสมาชิกสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 -23 เมษายน 2564
29 มีนาคม 2564
4
เงินปันผล-เฉลี่ยคืน 2563
12 กุมภาพันธ์ 2564
5
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4 กุมภาพันธ์ 2564
6
#ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สหกรณ์ฯมอบเงินช่วยเหลือให้สมาชิกรายละ 1,000 บาท โดยสมาชิกสามารถมาติดต่อขอรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 19-29 มกราคม 2564
20 มกราคม 2564
7
#ประกาศรายชื่อผู้สมัครประธาน/กรรมการ/ผู้ตรวจสอบ/สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ประจำปี 2564
20 มกราคม 2564
8
ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ ระดับมาตรฐานดีเลิศ ( A ) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
20 มกราคม 2564
9
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยผ่านมาตรฐานสหกรณ์ระดับ ดีเลิศ
20 มกราคม 2564
10
ประกาศรายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ประจำปี 2564
4 มกราคม 2564
11
#สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร " Happy Money เก็บเงินได้ ใช้เงินเป็น" ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
30 พฤศจิกายน 2563
12
ประกาศ...รับสมัคร ประธาน /คณะกรรมการ / ผู้ตรวจสอบ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด
19 พฤศจิกายน 2563
13
สมัครสมาชิก...สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด (สสอค.) 2564
16 พฤศจิกายน 2563
14
อัตราดอกเบี้ยใหม่
16 พฤศจิกายน 2563
15
สหกรณ์ฯปิดให้บริการวันพุธที่ 6 พ.ย. 2563
3 พฤศจิกายน 2563
16
สหกรณ์ฯปิดให้บริการวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00
26 กันยายน 2563
17
สหกรณ์ฯปิดทำการ วันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 เนื่องจากไปศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัดและ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด
26 กันยายน 2563
18
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2563
8 กันยายน 2563
19
ปชส. รับสมัครทุนการศึกษาบุตร ตั้งแต่ 1- 31 ก.ค. 63
2 กรกฎาคม 2563
20
กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ตั้งแต่ 15 ก.ค. 63 - 17 ส.ค. 63
2 กรกฎาคม 2563
21
วันจันทร์...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
29 มิถุนายน 2563
22
วันจันทร์...สรรสาระเพื่อสมาชิก
29 มิถุนายน 2563
23
วันศุกร์...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
12 มิถุนายน 2563
24
วันศุกร์...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
12 มิถุนายน 2563
25
วันพฤหัสบดี...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
11 มิถุนายน 2563
26
วันพฤหัสบดี...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
11 มิถุนายน 2563
27
วันพุธ...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
10 มิถุนายน 2563
28
วันพุธ...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
10 มิถุนายน 2563
29
วันจันทร์...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
9 มิถุนายน 2563
30
วันจันทร์...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
9 มิถุนายน 2563
31
วันอังคาร...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
9 มิถุนายน 2563
32
วันอังคาร...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
9 มิถุนายน 2563
33
วันพฤหัสบดี...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
5 มิถุนายน 2563
34
วันพฤหัสบดี...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
5 มิถุนายน 2563
35
วันศุกร์...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
5 มิถุนายน 2563
36
วันศุกร์...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
5 มิถุนายน 2563
37
วันอังคาร...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
2 มิถุนายน 2563
38
วันอังคาร...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
2 มิถุนายน 2563
39
วันจันทร์...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
1 มิถุนายน 2563
40
ประกาศ แจ้งการลงทุนในหุ้นไว้กับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
27 พฤษภาคม 2563
41
การออมหุ้น-เงินรับฝากออมทรัพย์-เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ-เงินรับฝากออมทรัพย์อุ่นใจวัยเกษียณ
4 พฤษภาคม 2563
42
เงินกู้-เงินกู้ฉุกเฉิน-เงินกู้สามัญ-เงินกู้พิเศษ
4 พฤษภาคม 2563
43
เว็บไซต์ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก-พิมพ์ใบเสร็จ
9 เมษายน 2563
44
สมาชิกผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ พักชำระหนี้ เงินต้นเงินกู้ ทุกประเภท ในช่วงระยะแรก 3 เดือน
9 เมษายน 2563
45
ประกาศปิดให้บริการเนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 2)
9 เมษายน 2563
46
18 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.ราชภัฏนครฯ จัดโครงการสาธิตวิธีทำ"แอลกอฮอล์เจล" ป้องกัน Covid-19
21 มีนาคม 2563
47
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ประกาศหยุดวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
26 เมษายน 2561
48
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
5 กุมภาพันธ์ 2561
49
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
5 กุมภาพันธ์ 2561
50
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561
1 ธันวาคม 2560
51
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
1 ธันวาคม 2560
52
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
1 ธันวาคม 2560
53
ประกาศวันหยุดทำการ (พิเศษ)
15 กันยายน 2560
54
ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 11/2560
6 กันยายน 2560
55
ประกาศเรื่องโครงการครบรอบ 33 ปี สหกรณ์
5 กรกฎาคม 2560
56
ประกาศปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
3 กรกฎาคม 2560
57
ประกาศรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560
30 มิถุนายน 2560
58
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
14 มิถุนายน 2560
59
ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560
12 พฤษภาคม 2560
60
ประกาศเลื่อนวันทบทวนแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด
29 มีนาคม 2560
61
ประกาศรับสมัครตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมทบทวนแผนกลยุทธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด
22 มีนาคม 2560
62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
7 ธันวาคม 2559
63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560
7 ธันวาคม 2559
64
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) เปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2560
24 พฤศจิกายน 2559
65
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) รับสมัครสมาชิกรอบที่ 1/2560 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559
4 พฤศจิกายน 2559
66
ประกาศหลักเกฑฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิก
28 ตุลาคม 2559
67
ประกาศอัตราดอกเบี้ยการให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิก
28 ตุลาคม 2559
68
แจ้งผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2559
27 ตุลาคม 2559