ข่าว/ประกาศ ทั้งหมด

#
เรื่อง
วันที่
รายละเอียด
1
สหกรณ์ฯ รับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2565
24 พฤษภาคม 2565
2
สหกรณ์ฯประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
12 พฤษภาคม 2565
3
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 38/2565
24 กุมภาพันธ์ 2565
4
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
24 กุมภาพันธ์ 2565
5
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
24 กุมภาพันธ์ 2565
6
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้
24 กุมภาพันธ์ 2565
7
ปันผลและเฉลี่ยคืน ปี2564
13 กุมภาพันธ์ 2565
8
กำหนดการลงทะเบียนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
24 มกราคม 2565
9
กำหนดการลงทะเบียนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
24 มกราคม 2565
10
กำหนดการลงทะเบียนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
24 มกราคม 2565
11
ลุ้นจับฉลากรับรางวัลส่งหนังสือยืนยันยอด
8 ธันวาคม 2564
12
สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2564
2 ธันวาคม 2564
13
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
9 พฤศจิกายน 2564
14
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์อื่น
9 พฤศจิกายน 2564
15
พักชำระหนี้รอบใหม่
5 พฤศจิกายน 2564
16
สหกรณ์ฯมีผลิตภัณฑ์เงินกู้ตัวใหม่
23 กันยายน 2564
17
สหกรณ์ฯมีผลิตภัณฑ์เงินกู้ตัวใหม่
23 กันยายน 2564
18
สหกรณ์ฯมีผลิตภัณฑ์เงินกู้ตัวใหม่
23 กันยายน 2564
19
สหกรณ์ฯมีผลิตภัณฑ์เงินกู้ตัวใหม่
23 กันยายน 2564
20
สหกรณ์ฯมีผลิตภัณฑ์เงินกู้ตัวใหม่
23 กันยายน 2564
21
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562
19 สิงหาคม 2564
22
พักชำระหนี้ รอบใหม่เพิ่มอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2564
9 สิงหาคม 2564
23
4 ผลิตภัณฑ์เงินกู้ตัวใหม่
21 มิถุนายน 2564
24
สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.ราชภัฏนครฯ จำกัด รับสมัครทุนการศึกษาบุตรตั้งแต่ วันที่ 1-30 ก.ค. 64
4 มิถุนายน 2564
25
#สมาชิกท่านใดต้องการ ฝากเงิน-ชำระหนี้-ซื้อหุ้น จำนวนมากๆ กับสหกรณ์ เลขที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย 8011530577 แล้วนำสลิปมาแจ้งกับสหกรณ์
1 มิถุนายน 2564
26
กิจกรรมสามชิกสหกรณ์สัมพันธ์ วาระพิเศษ 1-9 มิ.ย.64
1 มิถุนายน 2564
27
ประกาศ...ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
31 พฤษภาคม 2564
28
ประกาศ...กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาการศึกษาและเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
31 พฤษภาคม 2564
29
การฝากเงิน การชำระหนี้ และซื้อหุ้นพิเศษ
11 พฤษภาคม 2564
30
ประกาศมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก(COVID -19)
30 เมษายน 2564
31
คำร้องขอพักการชำระหนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (ชุดที่ 37/2564) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
30 เมษายน 2564
32
ประกาศวันเปิดทำการ และวันปิดทำการของสหกรณ์ฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 ) ตั้งแต่วันที่ 1- 14 พฤษภาคม 2564
29 เมษายน 2564
33
สหกรณ์เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ รับ-ฝากเงิน เวลา 8.30น. ถึง 14.30 น.
19 เมษายน 2564
34
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ม.ราชภัฎนครฯ ประจำปี 2564
6 เมษายน 2564
35
เชิญ #ร่วมสรงน้ำพระสืบสานประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมสมาชิกสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 -23 เมษายน 2564
29 มีนาคม 2564
36
เงินปันผล-เฉลี่ยคืน 2563
12 กุมภาพันธ์ 2564
37
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4 กุมภาพันธ์ 2564
38
#ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สหกรณ์ฯมอบเงินช่วยเหลือให้สมาชิกรายละ 1,000 บาท โดยสมาชิกสามารถมาติดต่อขอรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 19-29 มกราคม 2564
20 มกราคม 2564
39
#ประกาศรายชื่อผู้สมัครประธาน/กรรมการ/ผู้ตรวจสอบ/สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ประจำปี 2564
20 มกราคม 2564
40
ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ ระดับมาตรฐานดีเลิศ ( A ) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
20 มกราคม 2564
41
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยผ่านมาตรฐานสหกรณ์ระดับ ดีเลิศ
20 มกราคม 2564
42
ประกาศรายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ประจำปี 2564
4 มกราคม 2564
43
#สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร " Happy Money เก็บเงินได้ ใช้เงินเป็น" ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
30 พฤศจิกายน 2563
44
ประกาศ...รับสมัคร ประธาน /คณะกรรมการ / ผู้ตรวจสอบ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด
19 พฤศจิกายน 2563
45
สมัครสมาชิก...สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด (สสอค.) 2564
16 พฤศจิกายน 2563
46
อัตราดอกเบี้ยใหม่
16 พฤศจิกายน 2563
47
สหกรณ์ฯปิดให้บริการวันพุธที่ 6 พ.ย. 2563
3 พฤศจิกายน 2563
48
สหกรณ์ฯปิดให้บริการวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00
26 กันยายน 2563
49
สหกรณ์ฯปิดทำการ วันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 เนื่องจากไปศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัดและ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด
26 กันยายน 2563
50
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2563
8 กันยายน 2563
51
ปชส. รับสมัครทุนการศึกษาบุตร ตั้งแต่ 1- 31 ก.ค. 63
2 กรกฎาคม 2563
52
กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ตั้งแต่ 15 ก.ค. 63 - 17 ส.ค. 63
2 กรกฎาคม 2563
53
วันจันทร์...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
29 มิถุนายน 2563
54
วันจันทร์...สรรสาระเพื่อสมาชิก
29 มิถุนายน 2563
55
วันศุกร์...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
12 มิถุนายน 2563
56
วันศุกร์...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
12 มิถุนายน 2563
57
วันพฤหัสบดี...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
11 มิถุนายน 2563
58
วันพฤหัสบดี...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
11 มิถุนายน 2563
59
วันพุธ...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
10 มิถุนายน 2563
60
วันพุธ...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
10 มิถุนายน 2563
61
วันจันทร์...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
9 มิถุนายน 2563
62
วันจันทร์...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
9 มิถุนายน 2563
63
วันอังคาร...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
9 มิถุนายน 2563
64
วันอังคาร...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
9 มิถุนายน 2563
65
วันพฤหัสบดี...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
5 มิถุนายน 2563
66
วันพฤหัสบดี...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
5 มิถุนายน 2563
67
วันศุกร์...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
5 มิถุนายน 2563
68
วันศุกร์...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
5 มิถุนายน 2563
69
วันอังคาร...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
2 มิถุนายน 2563
70
วันอังคาร...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
2 มิถุนายน 2563
71
วันจันทร์...บอกกล่าวข่าวสหกรณ์
1 มิถุนายน 2563
72
ประกาศ แจ้งการลงทุนในหุ้นไว้กับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
27 พฤษภาคม 2563
73
การออมหุ้น-เงินรับฝากออมทรัพย์-เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ-เงินรับฝากออมทรัพย์อุ่นใจวัยเกษียณ
4 พฤษภาคม 2563
74
เงินกู้-เงินกู้ฉุกเฉิน-เงินกู้สามัญ-เงินกู้พิเศษ
4 พฤษภาคม 2563
75
เว็บไซต์ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก-พิมพ์ใบเสร็จ
9 เมษายน 2563
76
สมาชิกผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ พักชำระหนี้ เงินต้นเงินกู้ ทุกประเภท ในช่วงระยะแรก 3 เดือน
9 เมษายน 2563
77
ประกาศปิดให้บริการเนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 2)
9 เมษายน 2563
78
18 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.ราชภัฏนครฯ จัดโครงการสาธิตวิธีทำ"แอลกอฮอล์เจล" ป้องกัน Covid-19
21 มีนาคม 2563
79
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ประกาศหยุดวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
26 เมษายน 2561
80
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
5 กุมภาพันธ์ 2561
81
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
5 กุมภาพันธ์ 2561
82
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561
1 ธันวาคม 2560
83
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
1 ธันวาคม 2560
84
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
1 ธันวาคม 2560
85
ประกาศวันหยุดทำการ (พิเศษ)
15 กันยายน 2560
86
ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 11/2560
6 กันยายน 2560
87
ประกาศเรื่องโครงการครบรอบ 33 ปี สหกรณ์
5 กรกฎาคม 2560
88
ประกาศปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
3 กรกฎาคม 2560
89
ประกาศรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560
30 มิถุนายน 2560
90
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
14 มิถุนายน 2560
91
ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560
12 พฤษภาคม 2560
92
ประกาศเลื่อนวันทบทวนแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด
29 มีนาคม 2560
93
ประกาศรับสมัครตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมทบทวนแผนกลยุทธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด
22 มีนาคม 2560
94
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
7 ธันวาคม 2559
95
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560
7 ธันวาคม 2559
96
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) เปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2560
24 พฤศจิกายน 2559
97
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) รับสมัครสมาชิกรอบที่ 1/2560 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559
4 พฤศจิกายน 2559
98
ประกาศหลักเกฑฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิก
28 ตุลาคม 2559
99
ประกาศอัตราดอกเบี้ยการให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิก
28 ตุลาคม 2559
100
แจ้งผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2559
27 ตุลาคม 2559