สอ.ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด นำโดย ดร.มนทิรา สังข์ทอง ประธานกรรมการ นางกาญฎา ไกรนรา ผู้จัดการ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมสัมมนา หลักสูตรสาระสำคัญของกฎกระทรวงที่ประกาศใช้ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ โรงแรมบุญสยาม จังหวัดกระบี่