สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด มอบน้ำดื่มให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการจัดการแข่งกีฬาประเพณีระหว่างคณะ "มหาชัยเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2563