วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2563 สอ.ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำ 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ณ โรงแรม CBD 2 Hotel จังหวัดสุราษฎร์ธานี