8 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช จำกัด เข้าศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด