ขอแสดงความเสียใจกับ คุณพ่อไสว อิสโร บิดาอาจารย์ศศิธร อิสโร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม