สหกรณ์ฯมอบทุนสวัสดิการสมาชิก(น้ำดื่ม)เนื่องในงานอุปสมบท นายเมธาวัตร ภูธรภักดี