วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ชุดที่ 36 / 2563 ครั้งที่ 2 / 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด