สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัดได้มอบทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับ คุณแสงอรุณ เกื้อสุข สมาชิกเลขที่ 00484