สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัดได้มอบทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับ คุณวิจิตรา พรหมจรรย์ เลขที่สมาชิก 00571 และ คุณสุพัฒน์ บุตรดี เลขที่สมาชิก 00923