สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ได้มอบทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณวีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล เนื่องจากเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2560