สหกรณ์ฯ จัดกิจกรรมสมาชิกสหกรณ์สัมพันธ์ 25 ธ.ค. 64 - 10 ม.ค. 65