สหกรณ์ฯ มอบทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่สมาชิก จำนวน 1,000 บาท