สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด มอบของที่ระลึกให้แก่ ผอ.สวงค์ สีเผือก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564