เรื่อง : สมาชิกผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ พักชำระหนี้ เงินต้นเงินกู้ ทุกประเภท ในช่วงระยะแรก 3 เดือน


...

รายละเอียด

ประกาศ...มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิก Covid-19

http://www.omsapnstru.com/web_admin/fileform3/covid-19.pdf

 

ดาวน์โหลด...แบบฟอร์มคำร้องขอพักการชำระหนี้

http://www.omsapnstru.com/web_admin/fileform3/kam19.pdf

เอกสารแนบอ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
วันที่ 9 เมษายน 2563