เรื่อง : ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561


...

รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จำกัด  ประกาศรายชื่่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจำปี  2561

เอกสารแนบอ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561