เรื่อง : สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยผ่านมาตรฐานสหกรณ์ระดับ ดีเลิศ


...

รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จำกัด  ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยผ่านมาตรฐานสหกรณ์ระดับ ดีเลิศ

เอกสารแนบอ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
วันที่ 20 มกราคม 2564