"สหกรณ์คุณภาพ มั่นคง บริการประทับใจ ก้าวไปสู่สหกรณ์สีขาว"

ข่าวประกาศ

...

4 ผลิตภัณฑ์เงินกู้ตัวใหม่

4 ผลิตภัณฑ์เงินกู้ตัวใหม่...
(21 มิถุนายน 2564)

อ่านต่อ

...

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.ราชภัฏนครฯ จำกัด รับสมัครทุนการศึกษาบุตรตั้งแต่ วันที่ 1-30 ก.ค. 64

สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.ราชภัฏนครฯ จำกัด รับสมัครทุนการศึกษาบุตรตั้งแต่ วันที่ 1-30 ก.ค. 64...
(4 มิถุนายน 2564)

อ่านต่อ

...

#สมาชิกท่านใดต้องการ ฝากเงิน-ชำระหนี้-ซื้อหุ้น จำนวนมากๆ กับสหกรณ์ เลขที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย 8011530577 แล้วนำสลิปมาแจ้งกับสหกรณ์

#สมาชิกท่านใดต้องการ ฝากเงิน-ชำระหนี้-ซื้อหุ้น จำนวนมากๆ กับสหกรณ์ เลขที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย 8011530577......
(1 มิถุนายน 2564)

อ่านต่อ

ระบบตรวจสอบข้อมููลสมาชิก
อัตราเงินปันผล-เฉลี่ยคืน

เงินปันผล-เฉลี่ยคืน

เงินปันผล
เฉลี่ยคืน
5.25 / 63
7.00 / 63

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก

ประเภทเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ (เล่มแดง)
2.10
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มเขียว)
3.30
เงินฝากออมทรัพย์อุ่นใจวัยเกษียณ (เล่มเหลือง)
3.75

เงินกู้

ประเภทเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้เพื่อการศึกษา
-
เงินกู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
-
เงินกู้เพื่อการสมรสแก่สมาชิก
-
เงินกู้เพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์
-
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
5.90
เงินกู้สามัญ (หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
6.10
เงินกู้สามัญ (ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน)
6.10
เงินกู้สามัญ (เงินฝากค้ำประกัน)
6.10
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.10
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (บุคคลค้ำประกัน)
6.15
เงินกู้สามัญ (บุคคลค้ำประกัน)
6.15
เงินกู้สามัญ อเนกประสงค์ (บุคคลค้ำประกัน)
6.20
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
6.40


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด >


ประวัติสหกรณ์

    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จำกัด มีจุดเริ่มต้นจากการตกลงใจกันของอาจารย์ 4-5 คน นำเงินมารวมเป็นกองทุนกัน แล้วใช้วิธีท่ีเห็นว่ายุติธรรมต่อกันทุกคนคือจับฉลากว่าในแต่ละเดือนผู้ใดจะได้เงินจำนวนน้ันไปเป็นกรรมสิทธิ์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 ขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเล็กๆมีอาจารย์ไม่ถึง 30 คน ผลพวงของการที่อาจารย์นำเงินมารวมกันเป็นกองทุนน้ีทำให้กองทุนมีเงินจำนวนมากพอที่จะช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2512 ได้มีสมาชิกช่วยจัดตั้งกองทุนให้เป็นระบบข้ึน เรียกว่า “ สวัสดิการเงินสงเคราะห์ ” มีสมาชิกแรกเริ่ม 11 คน กำหนดให้สมาชิกถือหุ้นหน่ึงมูลค่า 100 บาทหลังจากนั้นมีผู้สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกกิจกรรมน้ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะ พ.ศ. 2512 - 2515 มีอาจารย์บรรจุใหม่ปีละมากๆ ทุกคร้ังที่มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ อาจารย์อาวุโสและผู้ให้การปฐมนิเทศ มักจะทำหน้าที่เชิญชวนอาจารย์ใหม่เข้าเป็นสมาชิกสวัสดิการเงินสงเคราะห์ จำนวนสมาชิกจึงเพิ่มมากข้ึนทุกปี

   ล่วงถึง พ.ศ.2527 การออมทรัพย์ในรูปการรวมทุนและจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์ในวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชก็เจริญเติบโตเต็มที่ มีสมาชิกซ่ึงเป็นบุคลากรของวิทยาลัยมาถึง 206 คน มีทุนหมุนเวียนประมาณ 1.5 ล้านนบาท สมาชิกเห็นว่ากิจการมีความมั่นคงดีแล้วจึงได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 กรกฏคม 2527 เลขทะเบียน กพธ36/2527 มีช่ือว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช จำกัด" และจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญคร้ังแรก เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2527 โดยท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เริ่มประกอบธุรกิจของสหกรณ์ วันที่ 1 มกราคม 2528 มีคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 13 คน โดยมีนายสมพุทธ ธุระเจน ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ หลังจากนั้นก็ไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช จำกัด และปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จำกัด ตามลำดับ